Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä
Huiskula Oy (y-tunnus 0576858-8) / Huiskula-Hilverda Oy (Y-tunnus 2076532-6)
Huiskulantie 52
20380 Turku
Puh. 020 790 7000

Jollei erillistä rekisteriselostetta ole muun Huiskula-konserniin kuuluvan tai osakkuusyhtiön toimesta julkaistu, Huiskula Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta henkilörekistereitä pitää Huiskula Oy.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Eppu Rantanen
Huiskula Oy, 20380 Turku
Puh. 040 750 0944
Email: eppu.rantanen[a]huiskula.fi

3. Rekisterin nimi
Huiskula Oy:n / Huiskula-Hilverda Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, osakkuusyhtiön ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen yhteyshenkilön nimi, Y-tunnus, laskutustiedot ja asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot esim. rekisteröidyn työtehtävät, osasto, tiedot uutiskirjeiden tilauksista, tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista, tiedot asiakaspalautteista sekä web-lomakkeiden täytöistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään asiakastietolomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla, kasvokkain tavattaessa sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja olemassa olevia tietoja voidaan päivittää erilaisten julkisten rekisterien avulla esim. YTJ, Tieke, rekisteröidyn omat verkkosivut.

8. Evästeet
Katso evästekäytäntö sivu

9. Tietojen luovutus
Huiskula Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme.
Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

11. Rekisterin suojaus
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Huiskula -konsernissa, osakkuusyhtiössä ja yhteistyökumppanien osalta. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

12. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Huiskula Oy, Eppu Rantanen, PL 5, 20381 Turku. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Huiskula Oy, Eppu Rantanen, Huiskulantie 52, 20380 Turku

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Huiskula -konsernia tai osakkuusyhtiötä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja lain sallimissa puitteissa. Mikäli rekisteröity näin päättää, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme.

Hae sivustolta